OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úvod INFORMÁCIEOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení zákazníci,


Chceme Vás informovať, že bezpečnosť údajov, ktoré ste nám zverili tým, že využívate služby našich internetových obchodov je našou výsostnou prioritou. Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov a zároveň splnili všetky požiadavky, ktorá nám ukladá prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018 Vás chceme informovať, že sme prijali účinné technické a organizačné opatrenia, aby ste sa mohli cítiť bezpečne pri využívaní našich služieb a služieb našich Webových stránok. Zároveň sme pristúpili k určitým zmenám na Webových stránkach našého internetového obchodu, ktoré priamo súvisia s ochranou osobných údajov.

Okrem Zásad na ochranu osobných údajov, ktoré sú Vám k dispozícii na Webových stránkach www.rocar.sk v záložke Ochrana osobných údajov, nájdete aj osobitný stručný manuál „Ako uplatniť práva na ochranu osobných údajov“, ktoré vyplývajú z Nariadenia. Nové Všeobecné obchodné podmienky našich internetových obchodov už neobsahujú ustanovenia o ochrane osobných. Tieto nové resp. aktualizované dokumenty nadobudnú účinnosť 25. mája 2018.


Cieľom týchto zásad a manuálu „Ako uplatniť práva na ochranu osobných údajov“ je transparentné poskytnutie informácií o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov Vás, našich zákazníkov, ako dotknutých osôb a o postupoch pri výkone práv dotknutej osoby ako aj o našich povinnostiach a zodpovednostiach ako Prevádzkovateľa. Zásady boli spracované v súlade s článkom 12 Nariadenia.


Prevádzkovateľ

 

Internetový obchod ROCAR.SK prevádzkuje: Dávid Pienčák, zapísaný na Obvodnom úrade Námestovo, číslo živnostenského registra 560-18527, IČO 47349832 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo ROCAR.SK“).

Kontaktné údaje: Obvodný úrad Námestovo, číslo živnostenského registra 560-14635   

 1. E-mail: info@rocar.sk

 2. Telefón: +421 902 564 698

 3. Poštová adresa: Hlavná 55, 029 44 Rabča, Slovenská Republika

Účel spracovania osobných údajov

ROCAR.SK spracováva osobné údaje užívateľov Webových stránok za účelom riadneho plnenia záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod na Webových stránkach www.rocar.sk (ďalej aj „E-shop“ alebo „internetový obchod“). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

 • Zadanie objednávky na internetovom obchode

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Vysporiadanie obchodu

 • Dodávku tovaru objednaného zákazníkom

 • Uplatnenie práv spotrebiteľa, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

 

Kategórie osobných údajov

ROCAR.SK spracováva len bežné osobné údaje, ktoré sú potrebné na zrealizovanie nákupu na internetovom obchode a to v rozsahu:

 • Titul

 • Meno* a priezvisko*

 • Fakturačná adresa v rozsahu: ulica*, číslo*, mesto* alebo obec*, PSČ*

 • Doručovacia adresa ak je iná ako fakturačná adresa

 • Telefón*

 • E-mail*

Povinné údaje sú označené „*“ ostatné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo v prípade uznanej reklamácie, za účelom vrátenia kúpnej ceny priamo na Váš bankový účet, je potrebné uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN.

Prevádzkovateľ nespracováva osobitné kategórie osobných údajov svojich zákazníkov tzv. citlivé údaje.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete za účelom zrealizovania nákupu v internetovom obchode a uzatvorenia kúpnej zmluvy spracovávame na základe Čl. 6 Nariadenia bod 1. b), podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Za účelom nákupu na internetovom obchodu vyžadujeme od Vás len údaje ktoré sú nevyhnutné na splnenie sledovaného účelu. Poskytnutie údajov je  Vašim slobodným rozhodnutím, avšak v prípade neposkytnutia údajov v rozsahu povinných údajov podľa bodu vyššie nebude možné zrealizovať nákup v internetovom obchode.

Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete nám ako Prevádzkovateľovi nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia.

 

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iným príjemcom len za účelom zabezpečenia zákonných povinností a za účelom zabezpečenia bezproblémového a kvalitného poskytovania našich služieb Vám naším zákazníkom. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru, hosting (úschovu) údajov z našého internetového obchodu a vedenie účtovnej agendy. Všetci naši obchodní partneri nám poskytli dostatočné záruky o tom, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv.

Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované inými subjektom za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán. Osobné údaje zákazníkov Webových stránok internetového obchodu nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre uplatnenie nárokov z kúpnej zmluvy (odstúpenie od zmluvy, uplatnenie reklamácie) maximálne však po dobu nevyhnutnú na plnenie legislatívnych požiadaviek ktorými sme viazaní.

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva

 1. Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, to znamená, že máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak áno zároveň informáciu o účele spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, dobe uchovávania, zdroji informácií, existencii automatizovaného rozhodovania a profilovania.

 2. Máte právo kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

 3. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok proti spracúvaniu osobných údajov znamená že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

 4. Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu, po doručení Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje na Web stránke internetového obchodu spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

 5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na Web stránku internetového obchodu.

 6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom e-mailom, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. konkrétne údaje, ktoré ste nám poskytli a tieto žiadate preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.

 7. V prípade, že Vašej požiadavke v zmysle bodov uvedených vyššie bezdôvodne nevyhovieme resp. máte vážne podozrenie, že dochádza k ohrozeniu bezpečnosti Vašich údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Sme povinní informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o opatreniach, ktoré sme prijali, aby boli Vaše práva uspokojené.

Naše systémy zachovajú také informácie za účelom archivácie Vašich transakcií v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na reklamáciu počas záručnej doby, alebo v rozsahu údajov ktorých uchovanie vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

 

Cookies

Webové stránky internetového obchodu používajú „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

Facebook plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

 

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk


Ako uplatniť práva na ochranu osobných údajov

Tento manuál bol spracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – Kapitola III (ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018

Prevádzkovateľ

ROCAR.SK, zapísaný na Obvodnom úrade Námestovo, číslo živnostenského registra 560-18527, IČO: 47349832 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „ROCAR.SK“).

Kontaktné údaje:

Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi s využitím nasledovných prostriedkov komunikácie, podľa Vášho výberu:

 1. E-mailom na adresu: info@rocar.sk

 2. Telefonicky na číslo:+421 902 564 698 s následným potvrdením informácie E-mailom

 3. Poštovou zásielkou: Hlavná 55, 029 44 Rabča, Slovenská Republika

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva

 1. Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, to znamená, že máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak áno zároveň informáciu o účele spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, dobe uchovávania, zdroji informácií, existencii automatizovaného rozhodovania a profilovania.

 2. Máte právo kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

 3. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok proti spracúvaniu osobných údajov znamená že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

 4. Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu, po doručení Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje na Web stránke internetového obchodu spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

 5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na Web stránku internetového obchodu.

 6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte emailom na info@rocar.sk, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. konkrétne údaje, ktoré ste nám poskytli a tieto žiadate preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba. Preto Vám na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávke tovaru z nášho internetového obchodu bude zaslaný e-mail s požiadavkou, aby ste nám uviedli niektoré údaje, ktoré vieme porovnať s údajmi, ktoré ste nám už ako dotknutá osoba poskytla.

V prípade, že Vašej požiadavke v zmysle bodov uvedených vyššie bezdôvodne nevyhovieme resp. máte vážne podozrenie, že dochádza k ohrozeniu bezpečnosti Vašich údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Vaše požiadavky sa budeme snažiť vybaviť bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej Nariadením a Zákonom t.j. najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti Vás budeme informovať o opatreniach, ktoré sme prijali, aby boli Vaše práva uspokojené. Informácia Vám bude poskytnutá na Vašu e-mailovú adresu alebo poštou, podľa Vášho rozhodnutia. E-mailová adresa alebo poštová adresa musí byť zhodná s údajmi, ktoré ste nám poskytli pri objednávke resp. zakúpení tovaru cez náš internetový obchod.

Naše systémy zachovajú informácie za účelom archivácie Vašich transakcií v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na vrátenie tovaru, právo na uplatnenie reklamácie počas záručnej doby, alebo v rozsahu údajov ktorých uchovanie vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

 

 

V akýchkoľvek sporných otázkach sa na nás môžete s dôverou obrátiť.

KONTAKT

Adresa: ul. Hlavná 55, 029 44 Rabča

Telefón: +421 902 564 698

E-mailinfo@rocar.sk

http://www.rocar.sk 


Otváracie hodiny: Po - Pia: 8:00 - 18:00

 

Copyright 2018 - 2024 © ROCAR.SK